Η Βασιλική αγωνίζεται ως διαγώνιος.

Βασιλική Ευαγγέλου Χατζηαντωνίου
6 Διαγώνιος