Πολιτικη Προστασιας Προσωπικων Δεδομενων

Πολιτική Συλλογής και Διαχείρισης των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (GDPR)

Η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων των χρηστών του παρόντος δικτυακού τόπου διέπεται από τους κατωτέρω όρους, από τις σχετικές διατάξεις της εκάστοτε ισχύουσας νομοθεσίας περί Προσωπικών Δεδομένων, καθώς και από τις σχετικές αποφάσεις, οδηγίες και κανονιστικές πράξεις της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.

 

  1. Υπεύθυνος Επεξεργασίας

Υπεύθυνος Επεξεργασίας των Προσωπικών σας Δεδομένων, τα οποία συλλέγονται δια του παρόντος δικτυακού τόπου, είναι ο σύλλογος «Αθλητικός Εκπολιτιστικός Σύλλογος Μυγδονίας» ή Α.Ε.Σ.Μ. και διακριτικό τίτλο «Μυγδονιακός» , που εδρεύει  επί της Ανδρέα Παπανδρέου στον Δρυμό Θεσσαλονίκης [εφεξής ο «σύλλογος»].

 

  1. Γενικοί Όροι Προστασίας των Προσωπικών Δεδομένων

Η επεξεργασία των Προσωπικών σας Δεδομένων είναι απόρρητη και ο σύλλογος  λαμβάνει όλα τα ευλόγως απαραίτητα τεχνικά και λοιπά μέσα για τη διασφάλιση του απόρρητου χαρακτήρα της επεξεργασίας αυτής. Πρόσβαση στα Προσωπικά σας Δεδομένα έχει μόνο το εξουσιοδοτημένο, κατά περίπτωση και ανάλογα με το σκοπό επεξεργασίας, προσωπικό του συλλόγου.

 

  1. Σκοπός της Επεξεργασίας

Σκοπός της επεξεργασίας των Προσωπικών σας Δεδομένων, τα οποία συλλέγονται δια του παρόντος δικτυακού τόπου, είναι ο εξής:

 

α.  O έλεγχος της τήρησης των όρων χρήσης του παρόντος διαδικτυακού τόπου.

β.  Αναφορικά με τα Προσωπικά Δεδομένα που διαβιβάζονται από εσάς, στο πλαίσιο αποστολής αίτησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υπηρεσίες του συλλόγου, η ελάχιστη αναγκαία επεξεργασία των δεδομένων αυτών για την ενημέρωσή σας σχετικά με τις παρεχόμενες υπηρεσίες και την προάσπιση των συμφερόντων του συλλόγου. Εφόσον έχει ληφθεί η συγκατάθεσή σας, τα δεδομένα σας θα αποθηκεύονται από τον σύλλογο για σκοπό μελλοντικής χρήσης/αξιολόγησής τους, σε περίπτωση νέων παρόμοιων ή όχι υπηρεσιών από τον σύλλογο.

γ. Αναφορικά με τα Προσωπικά σας Δεδομένα που διαβιβάζονται από εσάς στο σύλλογο προκειμένου να λαμβάνετε από αυτόν newsletter και μηνύματα ενημερωτικού χαρακτήρα σχετικά με υπηρεσίες, πρωτοβουλίες, διαγωνισμούς, εκδηλώσεις του συλλόγου κλπ, σκοπός της επεξεργασίας, εφόσον έχει ληφθεί η σχετική συγκατάθεσή σας, είναι η αποστολή των εν λόγω μηνυμάτων προς εσάς.

δ. Αναφορικά με τα Προσωπικά σας Δεδομένα που διαβιβάζονται από εσάς στον σύλλογο μέσω της φόρμας επικοινωνίας, σκοπός της επεξεργασίας, εφόσον έχει ληφθεί η σχετική συγκατάθεσή σας, είναι η διεκπεραίωση της ζητούμενης επικοινωνίας με την απάντηση του συλλόγου στα στοιχεία επικοινωνίας σας.

ε. Αναφορικά με τα Προσωπικά Δεδομένα που διαβιβάζονται από εσάς, στο πλαίσιο αποστολής αίτησης εγγραφής για εσάς προσωπικά ή τα ανήλικα τέκνα σας, για υπηρεσίες του συλλόγου, σκοπός της επεξεργασίας είναι ο συνδυασμός όσων παραπάνω περιγράφηκαν στα (α), (β), (γ) και (δ) ενδεικτικά και όχι περιοριστικά.

  1. Αποδέκτες των Δεδομένων

Αποδέκτες των δεδομένων:

(α) Για στοιχεία που υποχρεούται ή δικαιούται ο σύλλογος να ανακοινώνει βάσει σύμβασης, νομοθετήματος, δικαστικής και κανονιστικής αποφάσεως: δημόσιες και ανεξάρτητες διοικητικές αρχές, δικαστικές αρχές καθώς και δημόσιοι λειτουργοί και

 (β) Για όλα τα αναγκαία για την επίτευξη κάθε συγκεκριμένου σκοπού επεξεργασίας στοιχεία: Η Διοίκηση και οι εκάστοτε σχετικές υπηρεσίες του συλλόγου.

 

Ο σύλλογος δε θα αποκαλύπτει, πωλεί, ανταλλάσσει, παραχωρεί ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο διαθέτει σε τρίτα, φυσικά ή νομικά, πρόσωπα, προσωπικά σας δεδομένα, πλην των περιπτώσεων που αναφέρονται ανωτέρω.

 

  1. Δικαιώματα Υποκειμένων

Ως υποκείμενα Προσωπικών Δεδομένων έχετε δικαίωμα πρόσβασης στα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν, καθώς και δικαίωμα διόρθωσης και διαγραφής («δικαίωμα στη λήθη») αυτών, όπως επίσης δικαίωμα εναντίωσης στην επεξεργασία τους ή περιορισμού αυτής και δικαίωμα αντίταξης στην αυτοματοποιημένη ατομική λήψη αποφάσεων, συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης προφίλ. Επιπρόσθετα, έχετε δικαίωμα φορητότητας των πληροφοριών σας, ενώ μπορείτε ανά πάσα στιγμή να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας, χωρίς όμως η επιγενόμενη αυτή ανάκληση να θίγει την επεξεργασία που βασίστηκε στη συγκατάθεση προ της ανάκλησης, και δικαίωμα να απευθυνθείτε στην αρμόδια εποπτική αρχή (Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα).

 

  1. Νewsletters και sms

Τα newsletters ή/και sms τα οποία ο επισκέπτης/χρήστης των υπηρεσιών της τοποθεσίας www.mygdoniakos.gr λαμβάνει με την εγγραφή του στις λίστες παραληπτών (mailing και sms  lists) αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία του δικτυακού τόπου (site) και ως εκ τούτου προστατεύονται από τις σχετικές διατάξεις της ελληνικής νομοθεσίας και των διεθνών συμβάσεων. H τοποθεσία www. mygdoniakos.gr διατηρεί το δικαίωμα μη εγγραφής κάποιου προσώπου στις λίστες παραληπτών ή και της διαγραφής του από αυτές. Ο επισκέπτης/χρήστης μπορεί να ζητήσει ανά πάσα στιγμή και με οποιοδήποτε πρόσφορο μέσο, τη διαγραφή του από τις λίστες παραληπτών του συλλόγου.

Η τοποθεσία www. mygdoniakos.gr παρέχει στους επισκέπτες/χρήστες της υπηρεσίες ηλεκτρονικής ενημέρωσης σύμφωνα με τους ειδικότερους όρους που αυτή τάσσει και μεριμνώντας για την προστασία των προσωπικών στοιχείων που υποβάλλουν για τη χρήση των υπηρεσιών αυτών. Η τοποθεσία www. mygdoniakos.gr δεν ευθύνεται για την ποιότητα των αγαθών που αποκτώνται μέσω των υπηρεσιών ηλεκτρονικής ενημέρωσης και η συναλλαγή δεσμεύει αποκλειστικά τον επισκέπτη/χρήστη.

 

  1. Διατάξεις (Cookies)

Ο σύλλογος χρησιμοποιεί διατάξεις (cookies), με σκοπό τη διενέργεια ή διευκόλυνση της διαβίβασης μιας επικοινωνίας μεταξύ μας (του συλλόγου και εσάς), μέσω του δικτύου ηλεκτρονικών επικοινωνιών. Οι εν λόγω διατάξεις (cookies) είναι μικρά αρχεία κειμένου που, εφόσον έχετε επιλέξει να τα δέχεσθε, βάσει σχετικών παραμετροποιήσεων του ηλεκτρονικού υπολογιστή σας, αποθηκεύονται στο σκληρό δίσκο αυτού για τους ανωτέρω σκοπούς, χωρίς ωστόσο να λαμβάνουν γνώση οποιουδήποτε εγγράφου ή αρχείου από τον υπολογιστή σας, και χωρίς να  εγκυμονούν κινδύνους για αυτόν.

Ο παρών δικτυακός τόπος, ειδικότερα, χρησιμοποιεί τις εξής διατάξεις (cookies):

- Διατάξεις (cookies) που συλλέγουν πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο που ο επισκέπτης/χρήστης χρησιμοποιεί τον ιστότοπο (για παράδειγμα, ποιές σελίδες αυτού επισκέπτεται συχνότερα και αν λαμβάνει μηνύματα σφαλμάτων από ιστοσελίδες). Πρόκειται για διατάξεις (cookies) που συλλέγουν συγκεντρωτικές, ανώνυμες πληροφορίες που δεν ταυτοποιούν τον επισκέπτη/χρήστη. Τα στοιχεία αυτά χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για τη βελτίωση των επιδόσεων της ιστοσελίδας μας.

- Διατάξεις (cookies) που επιτρέπουν στον ιστότοπο να θυμάται τις επιλογές του επισκέπτη/χρήστη, όπως τη γλώσσα χρήσης ή τις ρυθμίσεις που έχει εφαρμόσει, ώστε να παρέχει βελτιωμένες και προσωποποιημένες λειτουργίες. Οι πληροφορίες που συλλέγουν αυτές τις διατάξεις (cookies) δεν είναι δυνατόν να παρακολουθήσουν την δραστηριότητα της περιήγησής σε άλλους ιστότοπους.

- Διατάξεις (cookies) που χρησιμοποιούνται για την παροχή περιεχομένου, που ταιριάζει περισσότερο στον επισκέπτη/χρήστη και τα ενδιαφέροντά του, τα οποία ενδέχεται να χρησιμοποιηθούν για την προβολή στοχευμένης ενημέρωσης/διαφήμισης/προσφορών ή τον περιορισμό προβολών διαφήμισης.

Εφόσον ο χρήστης/επισκέπτης δεν επιθυμεί την συλλογή πληροφοριών μέσω των ανωτέρω διατάξεων (cookies), μπορεί να ρυθμίσει το πρόγραμμα πλοήγησής του (browser) στο διαδίκτυο, για να διαγράψει τις ήδη υπάρχουσες στον σκληρό του δίσκο διατάξεις (cookies) και να επιλέξει είτε να απορρίπτονται αυτομάτως όλες οι νέες διατάξεις (cookies), είτε να ερωτάται κάθε φορά που νέες διατάξεις (cookies) πρόκειται να εγκατασταθεί στο σκληρό δίσκο του υπολογιστή, εάν θέλει να το απορρίψει ή να το αποδεχθεί. Παρ’ όλα αυτά, οι χρήστες/επισκέπτες πρέπει να γνωρίζουν ότι η επιλογή της απόρριψης των διατάξεων (cookies) θα καθιστά πιο δύσκολη ή αδύνατη την χρήση τμημάτων και υπηρεσιών του δικτυακού τόπου, καθώς επηρεάζει την απόδοση και λειτουργικότητα του ιστότοπου και μπορεί να συνεπάγεται τον περιορισμό της πρόσβασης του χρήστη στο περιεχόμενό του.

 

  1. Ειδικοί Σύνδεσμοι

Οποιαδήποτε τυχόν διασύνδεση του παρόντος δικτυακού τόπου μέσω ειδικών συνδέσμων (links, hyperlinks, banners) με οποιονδήποτε άλλο δικτυακό τόπο δεν συνεπάγεται την εκ μέρους του συλλόγου ανάληψη οποιασδήποτε ευθύνης για την πολιτική που ακολουθείται στο δικτυακό αυτό τόπο σχετικά με την προστασία των προσωπικών δεδομένων.

 

  1. Τροποποίηση των παρόντων όρων

Ο σύλλογος δύναται να προβαίνει οποτεδήποτε σε τροποποίηση των παρόντων όρων Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, στο πλαίσιο της εκάστοτε ισχύουσας νομοθεσίας, κάθε δε τροποποίηση θα ισχύει από την εισαγωγή της στον παρόντα δικτυακό τόπο.

Pin It